skip to Main Content

Privacyverklaring Heldoorn Ruedisulj Architecten – Leeuwarden

Heldoorn Ruedisulj Architecten B.V. (hierna te noemen HRA) verwerkt persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor HRA van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens

HRA verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u deze bijvoorbeeld aan ons verstrekt via onze website, e-mail, telefoon, Whatsapp, post en/of rechtstreeks.

Door gebruik te maken van de diensten van HRA beschikken wij over uw persoonsgegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens waarover wij beschikken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Burgerservicenummer (BSN), indien noodzakelijk

Doeleinden en grondslagen om persoonsgegevens te verwerken

HRA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Voor een goede en efficiënte dienstverlening
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Voor het aanvragen van vergunningen of diensten (gemeente, adviseurs, aannemers e.d.)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verwerken in onze administratie en boekhouding

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht/onze overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dit afzonderlijk worden gevraagd.

Beveiliging van gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. HRA beveiligt uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen, zoals bescherming d.m.v. een firewall, veilige server, toepassing van gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) onze computer(s) zou worden ontvreemd, zullen wij aangifte doen van een zogenaamd ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden

HRA verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren, een bepaalde dienst aan u te verlenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kan HRA uw gegevens aan anderen verstrekken als zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.
De website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. De volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Bezoekersaantallen website
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens behoeft in te vullen.

Websites van derden

De website van HRA kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals ‘hyperlinks’.
HRA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze verklaring is niet van toepassing op het gebruik van websites door derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

HRA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren en verwerken dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd.
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een maximale periode van tien jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HRA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage van uw gegevens sturen aan info@heldoornruedisulj.nl
Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u binnen twee weken een overzicht van uw persoonsgegevens toesturen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door HRA, laat u dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

HRA behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen indien dit nodig mocht zijn. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Heldoorn Ruedisulj Architecten
Westersingel 30
8913 CL  LEEUWARDEN
tel. 058 – 212 67 97
info@heldoornruedisulj.nl